LITUANUS
LITHUANIAN QUARTERLY JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES
 
Volume 23, No.4 - Winter 1977
Editor of this issue: Antanas Klimas
ISSN 0024-5089
Copyright © 1977 LITUANUS Foundation, Inc.
Lituanus

LITHUANIAN LITERATURE HOLDINGS IN THE MEMORIAL LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF WISCONSIN AT MADISON

The majority of the works listed here form part of the Senn Lithuanian Collection, donated by professor emeritus Alfred Senn in 1974. They have not been officially catalogued as yet, but requests for priority processing will be honored. Some volumes have been placed permanently in the Rare Book section and may be consulted on the premises only. They are identified by an R on the margin. Most of the recent publications in Soviet Lithuania are part of the regular stock and can be obtained through interlibrary loan. An effort has been made to list all books received until June 1, 1977.

All entries have been divided into three general groups: belles lettres, literary criticism, folklore (in relation to literature only), without establishing a separate section for translations. The list has been compiled counter-checking it with Adam & Filomena Kantautas, A Lithuanian Bibliography, Alfred Erich Senn "The Senn Lithuanian Collection at the University of Wisconsin" (JBS, Winter 1976), the Memorial Library index, and the shelves. It is quite possible that some omissions have occurred, and that it is not 100% accurate.

Belles lettres

Aišbė (Kriščiukaitis, A.). Brička. Illustrations by A. Kučas. Kaunas: VGLL. 1947. 36 p,

® Aišbė (Kriščiukaitis, A.;. Kas teisybė — tai nemelas. Vilnius: J. Zavadskis. 1905. 64 p. 

Aistis, Jonas (Kossu-Aleksandravičius). Apie laiką ir žmones. Chicago: Terra. n.d. 249 p. 

Aistis, Jonas. Be tėvynės brangios. Thompson, Conn.: Marianapolio kolegijos leidinys. 1942. 60 p. 

Aistis, Jonas. Pilnatis. Parinktos eilės. Redagavo ir žodį parašė Bern.Brazdžionis. Schweinfurt. 1948. 159 p. 

Alantas, Vytautas. Dramos veikalai: Aukštadvaris. Buhalterijos klaida. Dillingen: Mūsų Kelias. 1947. 127 p.

Alšėnas, Pranys. Talismanas. Novelės. Bamberg. (1946). 59 p. 

Andriekus, Leonardas. Atviros marios. Lyrika. Brooklyn, N.Y.:Franciscan Fathers. 1955. 134 p. 

Andriušis, Pulgis. Anoj pusėj ežero. Lyrinės apysakos. Noerdlingen: Sudavija. 1947. 84 p. 

Andriušis, Pulgis. Ir vis dėlto — juokimės. Feljetonai. Gunzenhausen. 1946. 54 p. 

Andriušis, Pulgis. Siuntinėlis iš Amerikos. Antroji tremties humoro knyga. Donauwoerth: Sudavija. 1947. 96 p. 

Angelaitis. T. Klikom gyvi. Vaizdai iš bolševikų okupacijos. Putnam, Conn.: Immaculata Press. 1960. 188 p. 

Arminas, Petras. Raštai. Išleidimas 3. papildintas naujomis eilėmis. Vilnius: J. Zavadskis. 1907. 60 p. 

Audronaša-Sluchockis, Vladas. Saulėta diena. Vilnius: Vaga. 1974. 350 p.

Augustaitytė-Vaičiūnienė, Juzė. Su baltu nuometu. Eilėraščiai. Marijampolė: Marijonai. 1931. 226 p. 

Babrauskas, Benys, ed. Lietuvos keliu. Skaitiniai lietuviškai ištrėmimo mokyklai. 2 vols. in 1. Weilheim/Teck: Atžalynas. 1947. 

Baldauf, Lucia, ed. Litauische Lyrik. Eine Anthologie litauisch-deutsch. Muenchen: Wilhelm Fink Verlag. 1972. 307 p. 

Baltakis, Algimantas. Podzemnye reki. Stikhotvorenia. Vstupit. stat'ja V. Guseva. Moskva: Khudoz. Lit. 1975. 253 p. 

Baltakis, Algimantas. Stebuklinga žolė. Eilėraščiai. Vilnius: Vaga. 1971. 422 p. 

Baltrūnas Aleksas. Šviesos gimimas. Apsakymai. Vilnius: Vaga. 1974. 124 p.

Baltrūnas, Aleksas. Tolimi keliai. Vilnius: Vaga. 1973. 420 p. 

Baltrušaitis, Jurgis. Poezija. Spaudai parengė J. Aistis. So. Boston, Mass.: P. Juras. 1948. 270 p. 

® Baltrušaitis, Jurgis. Žemės pakopos. Elegijos, giesmės, poemos. Jonas Valaitis, tr. Tuebingen. 1947. 157 p.

Baltušis, Juozas. Nežvyruotu vieškeliu. Apsakymų rinktinė. Vilnius: Vaga. 1971. 450 p. 

Bangelė, N. Mamos pasakos. Illustrations by K. Šimonis. Jurbarkas 1925. 44 p. 

® Baranauskas, Antanas. Anykščių Šilelis. Tilžė: E. Jagomastas. 1921. 16 p.

Baranauskas, Antanas. The Forest of Anykščiai. The original Lithuanian  text with English translation by Nadas Rastenis; edited by Juozas Tininis. Los Angeles: Lithuanian Days. 1956. 41 p. 

Baronas, Aloyzas. Pavasario lietus. Romanas. London: Nida. 1968. 261 p. Bauža, Aleksandras. Dvoe na naberezhnoi. Vilnius: Vaga. 1972. 247 p.

Bieliauskas, Alfonsas. My eshche vstretimsia, Vilma. Roman. Moskva:  Sovetskii Izdatel. 1965. 272 p.

Bieliauskas, Antanas. Siūbavo jovarai. Vilnius: Vaga. 1972. 245 p. 

Biliūnas, Jonas. Laimės žiburys. Vilnius: Vaga. 1976. 79 p. 

® Biliūnas, Jonas. Raštai. Tilsit: Biliūnienė. 1913. 144 p.

Biliūnas, Jonas. Raštai. Kaunas: VGLL. 1947. 310 p. 

® Binkis, Kazys, ed. Vainikai. Naujesniosios poezijos antologija. Kaunas: Švyturio b-vės leidinys. 1921. 230 p.

Bložė, Vytautas. Poezija. Rinktinė. Vilnius: Vaga. 1974. 300 p. 

Bitė — vid. Petkevičaitė, Gabrielė 

® Boczkauskas, D.T. Vaidelota: Apisaka isi pirmutinės pusės trilikto szimtmeczio, iszimta isz Lietuviszku uzlieku. Mahanoy City: Boczkauskas. 1907, 177 p. 

Boruta, Kazys. Mediniai stebuklai arba dievadirbio Vinco Dovinės gyvenimas ir darbai. Vilnius: Vaga. 1971. 241 p.

Boruta, Kazys. Saulės parnešti išėjo. Vilnius: Vaga. 1973. 343 p. 

Bradūnas, Kazys. Apeigos. Muenchen: Sodyba. 1948. 63 p. 

Bradūnas, Kazys. Maras. Poema. Iliustracijos T. Valiaus, n.p. 1947. 43 p.

Bradūnas, Kazys. Svetimoji duona. Eilėraščiai. Muenchen: Aidai. 1945. 95 p. 

Bradūnas, Kazys. Vilniaus varpai. Sonetai. Tuebingen: Patria. 1947. 29 p.

Brazdžionis, Bernardas. Siaurės pašvaistė. Schweinfurt/Wuerzburg. 1947. 70 p. 

Brazdžionis, Bernardas. Svetimi kalnai. Tuebingen: A, Urbonas. 1945. 190 p. 

Brazdžionis, Bernardas, ed. Lietuvių beletristikos antologija, II. Chicago: LKK. 1965. 700 p. 

Butrimas, Edmundas. Tėvų kaltė. Dvi dramos. Noerdlingen: Sudavija. 1947. 175 p.

Churginas, Aleksys. Sietuva. Vilnius: Vaga, 1973. 111 p. 

Čiurlionienė (Kymantaitė), Sofija. Iš mūsų literatūros. Kaunas: S. Banaičio sp-vė. 1913. 196 p.

Čiurlionienė (Kymantaitė), Sofija, ed. Lietuvių literatūros istorijos konspekto chrestomatija, Voronežas. 1918. 86 p. 

Cvirka, Petras. Ąžuolas. Apsakymai. Dail. J. Kuzminskis. Vilnius: Vaga. 1974. 381 p. 

Cvirka, Petras. Sobranie sochinenii, I. Rasskazy (455 p,); II. Frank Kruk (591 p.); III. Zemlia-kormilitsa. Master i ego synovja (453 p.). Moskva: Izd. Khud. lit. 1967-1968. 

Dambrauskas, A. — vid. Jakštas, A. 

® Daukantas, Simanas. Darbay senuju Lituwiu yr Žemaycziu (1822). V&M. Biržiška, eds. Kaunas: Spindulys. 1929. 213 p. 

Daukantas, Simanas. Rinktiniai raštai. Vilnius: VGLL. 1955. 480 p. 

Daukantas, Simanas. Raštai. 2 vols. Vilnius: Vaga. 1976. 

® Daukša, Mikalojus. Postilė. Facsimile ed. Kaunas: Lietuvos Universitetas. 1926. 633 p. 

Dautartas, Vladas. Auksinio lyno vaišės. Apysakos. Vilnius: Vaga. 1976. 301 p. 

Dautartas, Vladas. Paskui vaivorykštę. Apsakymai. Vilnius: Vaga. 1974.  204 p. 

Dautartas, Vladas. Prakeikimo vartai. Apysaka. Iliustravo Kastytis Skromanas. 2. leidimas. Vilnius: Vaga. 1974. 209 p. 

Degutytė, Janina, Golubye delty. Moskva: Sov. pisatel- 1971. 152 p. 

Degutytė, Janina. Prieblandų sodai. Eilėraščiai. Dail. Vytautas Valius. Vilnius: Vaga. 1974. 98 p.

Dikonis. Mužikų vaikai. Vilkaviškis. 1931. 103 p. 

® Donelaitis, Kristijonas. Metai. J. Ambrazevičius, ed. Illustrations by V.K. Jonynas. Kaunas: Spindulys. 1941. 206 p. 

Donelaitis, Kristijonas. Raštai. Pagal Rėzos, Šleicherio ir Neselmano. Sutaisė J. Šlapelis. 5. išleidimas. Vilnius: M. Kuktos sp-vė. 1914. 88 p. 

Donelaitis, Kristijonas. Raštai. M. Biržiška, ed. Kaunas-Vilnius: Švyturio b-vė. 1921, 88 p. 

Donelaitis, Kristijonas. Rocni Doby. Hana Jachova, tr. Praha. 1960.122 p. 

Donelaitis, Kristijonas. The Seasons. N. Rastenis, tr. Los Angeles: Lithuanian Days. 1967. 127 p. 

Donelaitis, Kristijonas (Christian Donalitius). Littauische Dichtungen ueb. von L. Passarge. Halle a.d. Saale. 1894. 372 p. 

Dovydaitis, Jonas. Keistos vestuvės. Vilnius: Vaga. 1972. 448 p. 

Dovydaitis, Jonas. Pavojų ieškotojai. Romanas. Vilnius: Vaga. 1973. 386 p. 

Dovydėnas, Liudas. Gyveno kartą karalius. Illustrations by P. Osmolskis. Ulm: Sudavija. 1947. 108 p. 

Dovydėnas, Liudas. Pabėgėlis Rapsiukas. Illustrations by P. Osmolskis. Gunzenhausen. 1946. 88 p. 

Dovydėnas, Liudas. Žmonės ant vieškelio. Ingolstadt. 1949. 190 p.

Dvi Moteri — vid. Petkevičaitė, G. & Žymantienė, J. 

Emigranto dalia. Lietuvių beletristikos rinkinys. Sudarė Vyt. Kazakevičius. Vilnius: Vaga. 1973. 414 p. 

Engert, Horst, tr. Aus litauischer Dichtung. Deutsche Nachdichtungen. 2. vermehrte u. veraenderte Auflage. Kaunas-Leipzig: Ostverlag der Buchhandlung Pribačis. 1938. 112 p. 

Fromas-Gužutis, Aleksandras. Baisioji gadynė. Vilnius: VGLL. 1955. 638 p. 

Gabija. Literatūros metraštis spaudos atgavimo 50-mečiui ir tremties dešimtmečiui paminėti. J. Aistis & S. Zobarskas, eds. Brooklyn, N.Y.:Gabija. 1954. 550 p. 

Gerullis, Georg, ed. Senieji lietuvių skaitymai. I. Tekstai su įvadais. Kaunas: Lietuvos universiteto leidinys. 1927. X, 311 p. 

® Gintautas, J. Tiesiu keliu. 3 vols. Kaunas: šv. Kazimiero dr-ja. 1935. 211; 175; 215 p. 

Glūdutis, Rimas. Žiogo šoliuko smuikelis. Noerdlingen: Sūduva. 1948. 15 p. 

Goštautas, Jonas. Ponas Teisėjaitis arba pasakojimas apie Lietuvą ir Žemaitiją. Vilnius: Vaga. 1967. 132 p. 

Gricius, Augustinas. Dramos. J. Lankutis, „Šmaikšti dramaturgo plunksna". Vilnius: Vaga. 1974. 626 p. 

Gricius, Augustinas. Keliai keleliai. Iš atsiminimų. Vilnius: Vaga. 1973. 247 p.

Gricius, Augustinas. Laiko dvasia. Kaunas: VGLL. 1946. 218 p. Gricius, Augustinas. Tėvų tėvai. Apsakymai. Vilnius: Vaga. 1972. 321 p.

Grušas, Juozas. Laimingasis — tai aš. Vilnius: Vaga. 1973. 295 p.

Gudaitis-Guzevičius, Aleksandras. Kalvio Ignoto teisybė. Romanas. 2 vols. Vilnius: Vaga. 1976. 406; 525 p.

Gustaitis, Algirdas. Tarp Šveicarijos ir Danijos. Noerdlingen. 1946. 96 p. 

Gustaitis, M. Meilė. Poema. Chicago: Katalikas. 1914. 24 p. I

Inčiūra, Kazys. Padavimai. Kaunas: Šv. Kazimiero dr-ja. 1936. 180 p. 

® Istorija apie Gregorius. Mahanoy City: Saulė. n.d. 77 p. 

® Istorijos, Dvi: Duktė Marių. Szuolis isz Lietuvos. Mahanoy City: Boczkauskas. 1914. 215-282 p. 

® Istorijos, 4. Ant prapulties kranto. Mistras ir krepesius. Kampelis duonos, Isz ko dideli ponai? Mahanoy City: Boczkauskas. n.d. 105 p. 

® Istorijos, 4, apie Duktė Akmenoriaus. Klara. Nusprenstasis. Ant kiek moters užlaiką paslaptį. Mahanoy City: Saulė. 1910. 61 p. 

Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė, Sofija — vid. Lazdynų Pelėda. 

Jakštas, Adomas (Dambrauskas). Rudens aidai. Eilės. Kaunas: Šviesa. 2. leidinys. 1920. 

Jakštas, Jonas. Prisiminimai be datų. Eilėraščiai. Dailininkas E. Katilius. Vilnius: Vaga. 1974. 131 p. 

Jakubėnas, Kazys. Bundanti žemė. Rinktinė. Vilnius: Vaga. 1972. 319 p.

Janonis, Julius. Raštai. 2 vols. K. Korsakas, ed. Vilnius: VGLL. 1957. 

Jonila, Jonas. Veikalai, veikalėliai ir vertimai eilėmis. 3 vols. Tilsit: Lithuania, n.d. 170; 183; 134 p. 

Jonynas, Antanas. Posledniaya vecheria. Satir. povest. S. Vasil'ev, tr. Vilnius: Vaga. 1970. 155 p. 

Jonynas, Antanas. Žmogaus Širdis, kareivio širdis. Rinktinė lyrika.Dailininkas Stasys Krasauskas. Vilnius: Vaga. 1974. 405 p. 

Jucevičius, L.K. Raštai. Vilnius: VGLL. 1959. 679 p. 

Jurkūnas — vid. Šeinius, Ignas 

Karpius, Kazys S. Alpis, Kęstučio išlaisvintojas. Istorinė apysaka. Cleveland: Dirva. 1942. 288 p. 

Keturakis, Juozas (Vilkutaitis). Amerika pirtyje. Komedija iš trijų dalių. Tilsit: J. Schoenke. 1895. 43 p. 

Keturakis, Juozas (Vilkutaitis). Amerika pirtyje. Spausta 2. atveju. Peterburg: Imp. Mokslų Akademijos sp-vė. 1904. 49 p. 

Kirša, Faustas. Tolumos. Viktoro Petravičiaus lino raižiniai. Dillingen: Mūsų Kelias. 1947. 189 p.

Klajūnas, Jonas (Budrys). Vištų karalija, n.p. 1944. 57 p. 

Klementas, Antanas. Žemaitiška giesmelė. Vilnius: Vaga. 1972. 192 p. 

Korsakas, Kostas. Stikhi. Vilnius: Vaga. 1976. 347 p. 

Kossu-Aleksandravičius (Aleksandriškis) — vid. Aistis, Jonas 

Krėvė-Mickevičius, Vincas. Apsakymai ir padavimai. Vilnius: VGLL. 1955. 278 p. 

® Krėvė-Mickevičius, Vincas. Dainavos šalies padavimai. Illustrations by A. Galdikas. Kaunas: Švyturys. 1921. 153 p. 

Krėvė-Mickevičius, Vincas. Dainavos šalies padavimai. 5. laida. Schweinfurt: „Tėviškės" knygų leidykla. 1948. 221 p. 

® Krėvė-Mickevičius, Vincas. Dangaus ir žemės sūnūs. Žemės vingiais. Augsburg: Sūduva. 1949. 206 p. 

Krėvė-Mickevičius, Vincas. The Herdsman and the Linden Tree. Albinas Baranauskas, tr. Intr. by Charles Angoff. New York: Manyland Books. 1964. 128 p. 

Krėvė-Mickevičius, Vincas. Raganius. Prieškarinių laikų sodžiaus gyvenimo šešėliai. 3. leidimas. Noerdlingen: Sudavija. 1948. 192 p.

® Krėvė-Mickevičius, Vincas. Raštai, VII. Kaunas: Valstybės spaustuvė. 1926. 216 p.

Krėvė-Mickevičius, Vincas. Raštai, II III. Šiaudinėj pastogėj. Kaunas:Švyturys. 1921-2. 227-246 p.

Krėvė-Mickevičius, Vincas. Raštai. 6 vols. Vincas Maciūnas, ed. Boston: LE. 1956-1963. 415; 399; 367; 368; 367; 470 p.

Krėvė-Mickevičius, Vincas. Rytų pasakos. Chicago: Terra. 1954. 221 p.

Krėvė-Mickevičius, Vincas. The Temptation. Transl. from the Lithuanian by Raphael Sealey. New York: Manyland Books. 1965.102 p.

Kriščiukaitis — vid. Aišbė

Kubilinskas, Kostas. Žalios pusnys. Vilnius: Vaga. 1972. 318 p. 

® Kudirka, Vincas. Raštai. J. Gabrys, ed. 6 vols. Tilsit: O. Mauderode. 1909. 

Kudirka, Vincas. Satyros. Noerdlingen: L.T.B. Gunzenhauseno skyrius. 1947. 213 p. 

Landsbergis, Algirdas & Mills, Clark, eds. The Green Linden. Selected Lithuanian Folksongs. New York: Voyages Press. 1964. 137 p. 

Landsbergis, Algirdas & Mills, Clark, eds. The Green Oak. Selected Lithuanian Poetry. New York: Voyages Press. 1962. 117 p. 

Landsbergis-Žemkalnis, Gabrielius. Raštai. Vilnius: Vaga. 1972. 323 p.

Lankauskas, Romualdas. Akimirka ir amžinybė. Apsakymai. Vilnius: Vaga. 1976. 415 p.

Ląstas, Adomas. Lietuvos knygnešio likimas. Šiauliai: Kultūros b-vė. 1925. 52 p.

Laucius, Stasys. Po pilkais debesėliais. Eilėraščiai vaikams. Tuebingen: Patria. 1947. 45 p.

Lazdynų Pelėda (Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė). Ir pražuvo kaip sapnas. Apysakos. Kaunas: VGLL. 1947. 305 p.

Lazdynu Pelėda. Pirmoji tarnystė. Kaunas: VGLL. 1947. 283 p.

Lazdynų Pelėda. Raštai. 4 vols. Kaunas-Vilnius: Švyturio b-vė. 1921 253-239-236-239 p.

Lazdynų Pelėda. Stebuklingoji tošelė. Vilnius: Vaga. 1972. 243 p.

Linčiuvienė, Donata, ed. Išsisupus plačiai: eilėraščiai. Vilnius: Vaga. 1974. 324 p.

Litovskie poety XIX veka, A. Venclova & B. Pranskus, eds. Moskva-Leningrad: Sov. pisatel. 1962. 468 p.

Litovskie poety XX veka. V. Galinis, ed. Leningrad: Sov. pisatel. 1971.590 p.

LTSR MA. Lietuvių literatūros istorinė chrestomatija: feodalizmo epocha, red. K. Korsakas ir J. Lebedys. Vilnius: VGLL. 1957. 526 p.

Lydinis. Replėse. 3-jų veiksmų drama. Kaunas: VVS. 1938. 95 p.

Mačernis, Vytautas. Vizijos. Pomirtinė poezijos knyga. Vytautas Saulius, ed. Illustrations by V. Aleksandravičius. Roma: Centrinis Lietuvių Komitetas Italijoje. 1947. 79 p.

Macevičius, Juozas. Distancija. Stikhi. Moskva: Sov. pisatel. 1976.120 p.

Macevičius, Juozas. Šauksmas. Eilėraščiai. Vilnius: Vaga. 1975. 99 p.

® Maironis-Mačiulis, Jonas. Gdzie zbamienie. J.R. tr. Vilnius: Nowiny Wilenskie. 1921. 36 p. 

Maironis-Mačiulis, Jonas. Jaunoji Lietuva. Poema. 2. laida. Kaunas: 1920. 131 p. 

Maironis-Mačiulis, Jonas. Mūsų vargai. Poema penkiose dalyse. Kaunas. 1920. 151 p. 

Maironis-Mačiulis, Jonas. Raseinių Magdė. Poematas. 3. leidinys. Kaunas: Aušra. 1921. 31 p.

Maldonis, Alfonsas. Kelionė. Rinktinė lyrika. Vilnius: Vaga. 1975. 374

Maldonis, Alfonsas. Pėdsakai. Eilėraščiai. Vilnius: Vaga. 1971. 103 p. 

Marcinkevičius, Justinas. Čičinskas. Dramatizuota poema. Vilnius: Vaga. 1976, 131 p. 

Marcinkevičius, Justinas. Dvidešimtas pavasaris. Pušis, kuri juokėsi. Vilnius: Vaga. 1976. 333 p.

Marcinkevičius, Justinas. Eilėraščiai. Vilnius: Vaga. 1975. 404 p. Marcinkevičius, Justinas. Krov i pepel. Geroicheskaja poema. Vilnius: Vaga. 1964. 161 p. 

Marcinkevičius, Justinas. Poemos. 2vols. Vilnius: Vaga. 1972.1. Kraujas ir pelenai. Donelaitis. 183 p. II. Siena. Publicistinė poema. 207 p. 

Marcinkevičius, Justinas, Šešios poemos: Pradžios poema. Ugnies poema. Meilės poema. Heroica. Devyni broliai. Homo sum. Vilnius: Vaga. 1972. 125 p. 

Marcinkevičius, Justinas. Sosna, kotoraja smejalas. & Sluckis, M.Lestnitsa v nebo. Moskva: Izvestija. 1967. 376 p. 

Marcinkevičius, Justinas. Sukaustyti latrai. Romanas. Kaunas: Sakalo b-vė. 1931. 219 p.

Marukas, K. O mūsų tiek mažai. Romanas. Vilnius: Vaga. 1973. 303 p. 

Mašiotas, Pranas, Ir aš malas buvau. Vilnius: Švyturys. 1919. 69 p. 

® Mažvydas, Martynas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams. J. Gerullis, ed. Kaunas: švietimo Ministerija. 1922. 592 p. 

Mekai, A. & J. Knyga apie karalius ir žmones. Tuebingen: Patria. 1947. 40 p. 

Meras, Icchokas. Die Mondwoche. Berlin: Verlag Kultur u. Fortschritt. 1968. 188 p.

Meras, Icchokas. Remis fuer Sekunden. Worauf ruht die Welt. Zwei Romane. Berlin: Claassen Verlag. 1967. 324 p.

Meškuitis — vid. Vasiliauskas, Pr.

Mieželaitis, Eduardas. Antakalnio barokas. Vilnius: Vaga, 1971. 299 p.

Mieželaitis, Eduardas; Chelovek. Moskva: Khudoz. lit. 1971. 94 p.

Mieželaitis, Eduardas. Kontrapunktas. Lyr. proza. Vilnius: Vaga. 1975. 499 p.

Mieželaitis, Eduardas. Liricheskie etiudy. Moskva: Molodaja gvardija. 1969. 256 p.

Mieželaitis, Eduardas. Nochnye babochki. Monolog. Moskva: Sov. pisatel. 1969. 400 p.

Mieželaitis. Eduardas, Žmogus. Vilnius: Vaga. 1971. 118 p. 

Miliūnas, Viktoras. Vestuvės ,,Paryžiuje". Vilnius: Vaga. 1972. 327 p. 

Miškinis, Antanas. Dienoraštis, Vilnius: Vaga. 1972. 127 p. 

Miškinis, Antanas. Poezija. Vilnius: Vaga. 1970. 274 p. 

Mizara, Rojus. Povilas ]urka. Mortos Vilkienės divorsas. Kelias į laimę. Romanai. Dailininkas K. Dočkus. Vilnius: Vaga. 1973. 573 p. 

Mykolaitis-Putinas, Vincas. Altorių šešėly. Romanas. 3 vols. Kaunas: Sakalo b-vė. 1933. 408-388-407 p.

Mykolaitis-Putinas, Vincas. Poezija. 2 vols. Vilnius: Vaga. 1973. 514 p.

Mykolaitis-Putinas, Vincas. Sukilėliai. Kovų dėl Žemės laisvės vaizdai 1861-1864. Vilnius: Vaga. 1973. 618 p. 

Nad sinim Nemanom. Sbornik rasskazov. V.J. Jazvickas, ed. Moskva: OGIZ. 1944. 123 p. 

Nakaitė — vid. Alė Rūta

Neris, Salomėja, Lirika. Moskva: Khud, lit. 1971. 230 p. 

Orintaitė, Petronėlė. Daubiškės inteligentai. Kaunas: Sakalo b-vė. 1937. 359 p. 

Orintaitė, Petronėlė (Bale Voveraitė). Lietuvos keliu. Istorinė poema jaunimui. Augsburg: Sudaviįa. 1948. 20 p. 

Orintaitė, Petronėlė. Mano švilpa. Illustrations by P. Osmolskis. Augsburg: Sudavija. 1949. 32 p. 

Orintaitė, Petronėlė. Marti iš miesto. Novelės. Tuebingen: Patria. 1948. 90 p.

Orintaitė, Petronėlė. Šulinys sodyboj. Chicago. 1950. 96 p. 

Orintaitė, Petronėlė. Viligailė. Chicago. 1951. 46 p. 

Ostrauskas, Kostas. Kanarėlė. Trijų veiksmų drama. Chicago: Lietuvių studentų santara. 1958. 84 p.

Pakalnis, Antanas. Klub inteligentov. Vilnius: Vaga. 1971. 319 p. 

Paleckis, Justinas. Metų vieškeliais 1917-1972. Vilnius: Vaga. 1972. 334 p.

Pažėraitė, Karolė, Liktūnas. Romanas. Eichstaett-Rebdorf: Sūduva. 1948. 198 p.

Pečkauskaitė, Marija — vid. Šatrijos Ragana 

Petkevičaitė, Gabrielė (Bitė). Iš mūsų vargų ir kovų 1898-1927. Kaunas: Varpo sp-vė. 135 p. 

® Petkevičaitė, Gabrielė & Žymantienė, Julija (Dvi Moteri). Parduotoji laimė. 4 veiksmų drama. Vilnius: J. Zavadskis. 1905. 48 p. 

Petkevičius, Vytautas. Visi prieš vieną. Dail. A. Žvilius. Vilnius: Vaga. 1976, 178 p. 

Pietaris, Vincas. Raštai. Algimantas. Istorinė apysaka. 4. leidimas. Noerdlingen: Sūduva. 1948. 244 p.

Poety sovetskoi Litvy. Susana Mar, ed. Moskva: OGIZ. 1948. 384 p. 

Poška, Dionizas. Der Muschik Schemaitens und Litauens, Nachdichtung von Hermann Buddensieg. Muenchen: Wilhelm Fink Verlag. 1967. 19 p.

Poška, Dionizas. Raštai. Vilnius: VGLL. 1959. 743 p. 

Puida, Kazys. Geležinis vilkas. Kaunas: Krivūlė. 1927. 256 p. 

Radauskas, Henrikas. Žiemos daina. Chicago. 1955. 77 p. 

Ramonas, Vincas. Kryžiai. Romanas. Tuebingen: Patria. 1947. 286 p. 

Ramonas, Vincas. Crosses. Los Angeles: Lithuanian Days Publishers. 1954. 329 p.

Rostovaitė, Tatjana. Šventė. Rinktinė. Vilnius: Vaga. 1976. 367 p. 

Rudokas, Vytautas. Pušų vargonai. Sonetų knyga. Vilnius: Vaga. 1972.  88p.

Rūta, Alė (Nakaitė). Be tavęs. Poezija. Stuttgart: A. Urbonas. 1946.132 p.

Rūta, Alė (Nakaitė). Ūkimo keliu. Novelės. Goettingen: Atžalynas.1947. 140 p. 

Rutkauskas, Jonas. Gintarėliai. Knygelė vaikams. Illustrations by V.Simankevičius. Muenchen. 1948. 32 p. 

Rutkūnas, Benys. Sparnus man meta paukštės. Weilheim/Teck: Atžalynas 1947. 158 p.

Sakalas, Juozas & Dasaitis. Padangėse. Berlin: Sėjikas. 1921. 128 p. 

® Šatrijos Ragana (Marija Pečkauskaitė). Lietuvių senovės istorijos pasakos. Vilnius: Šlapelienė. 1920. 93 p.

® Šatrijos Ragana. Vincas Stonis. Vilnius: Vilniaus Žinios. 1906. 143 p. 

Savickis, Jurgis. En rejse gennem Litauen. Forord of Georg Brandes.Kobenhavn-Kristiania. (1919). 80 p.

Savickis, Jurgis. Žemė dega. 2 vols. Chicago: Terra. 1956. 455-415 p. 

Schleicher, August. Litauisches Lesebuch und Glossar. Prag: Calve. 1857. 351 p.

Šeinius, Ignas (Jurkūnas). Aš dar kartą grįžtu. Kaunas. 1937. 291 p. 

Šikšnys, Marcelinas. Sparnai. Rinktinė. Vilnius: Vaga. 1973. 287 p. 

Simonaitytė, Ieva. Ankstųjų Šimonių likimas. Romanas. Vilnius: Vaga. 1976. 335 p.

Simonaitytė, Ieva. Pavasarių audroj. Kaunas: Sakalo b-vė. 1938. 228 p. 

Sirijos-Gira, Vytautas. Bėgimas nuo šešėlio. Romanas. Vilnius: Vaga 1975. 325 p. 

Skinkys, Algirdas. Medžių pėdos. Sudarė ir paaiškinimus parašė M. Vainilaitis. Vilnius: Vaga. 1972. 168 p. 

Slavočinskis, S.M. Giesmės (1646). J. Lebedys, ed. Vilnius: VPMLL. 1958. 559 p. 

Sluckis, Mykolas. Aš vėl matau vėliavq. Apysakos. Vilnius: Vaga. 1976. 350 p. 

Sluckis, Mykolas. Lestnitsa v nebo.&. Marcinkevičius, J. Sosna, kotoraja smejalas. Moskva: Izvestija. 1967. 376 p. 

Sluckis, Mykolas. Nedidelė avarija. Apsakymai. Vilnius: Vaga. 1976. 523 p. 

Sovetskaja litovskaja dramaturgija. ]. Lankutis, ed. Moskva: Isskustvo. 1954. (J. Baltušis, A. Gudaitis, B. Dauguvietis, A. Gricius). 309 p. 

Sruoga, Balys. Kazimieras Sapiega. Kaunas: VGLL. 1947. 258 p. 

Sruoga, Balys. Raštai. 6 vols. Vilnius: VGLL. 1957. 

Stanevičius, Simonas. Raštai. Vilnius: Vaga. 1967. 654 p. 

Stanevičius, Simonas (Stanevyčia). Pasakėčios. J. Lebedys, ed. Vilnius: VGLL. 1948. 49 p. 

Stoberski, Zygmunt, ed. Tam gdzie malwy Isnią czerwone. Antologia literatury litewskiej. Varszawa: Panstwowe wydawnictwo naukowe. 1973. 255 p. 

Stonis, Vincas (Žitkus). Ašalėrės. Eilėraščiai. Kaunas: Ateitininkų susišelpimo fondo leidinys. 1924. 118 p. 

Storasta (Storost), Vilius — vid. Vidūnas s Strazdas, Antanas. Raštai. Surinko ir spaudai prirengė J. Gabrys. Chicago: Lietuva Publishing Co. 1914. 77 p. 

Strazdas, Antanas. Raštai. Vilnius: VGLL. 1957. 145 p. 

Striupas, Romas, Žmogus žmogui. Kaunas: Naujoji kūryba. 1924. 178 p. 

Šumauskas, Motiejus. Kovų verpetuose. Vilnius: Vaga. 1973. 492 p. 

Tarulis, Petras. Žirgeliai padebesiais. Apysakos. Noerdlingen: Sudavija. 1948. 149 p.

Tilvytis, Teofilis. Žemė grįžta namo. Vilnius: Vaga. 1975. 474 p. 

Tremties metai. B. Brazdžionis, ed. Tuebingen: Patria. 1947. 607 p. 

® Tumas, Juozas (Vaižgantas). ]aunam veikėjui. 20 feljetonu. Kaunas: Švyturio b-vė. 1925. 150 p. 

® Tumas, Juozas (Vaižgantas). Raštai, I-IV; VII-VIII; XI; XII. Kaunas.Švyturio b-vė. 1929-1939. I. Vokiečiu okupuotan Vilniun sugrįžus 1918 metais. II. Lenkų okupuotame Vilniuje 1919 metais. III. Steigiamajame Kaune 1920-21 m. IV. Aplink nepriklausomybes veikėjus. VII-VIII. Pragiedruliai. XI. Tremtiniai, romantininkai. XII. Aušrininkai.

® Tumėnas, Justinas. Dėdė arba ainių kančios. Bern: Drechsel. 1914.136 p. 

Urbonas, Simas. Sūkuriai ir žmonės. Žmogaus kančių pynė. Wuerzburg. 1947. 206 p. 

Uždavinys, Vincus. Europa iš automobilio, įspūdžiai ir nuotykiai. Kaunas. 1934. 336 p.

Vacietis, Ojaras. Alsavimas. Lyrika. Vilnius: Vaga. 1976. 141 p. 

Vaičaitis, Pranas. Lėkite, dainos. Rinktinė. Vilnius: Vaga. 1975. 423 p. 

Vaičiulaitis, Antanas. Italijos vaizdai. Stuttgart: Venta. 1949. 91 p. 

Vaičiulaitis, Antanas. Kur bakūžė samanota. New York: KultūrosInstitutas. 1947. 288 p.

Vaičiūnas, Petras. Dramos ir komedijos. Vilnius: Vaga. 1971. 399 p. 

Vaitkus, Mykolas. Brėkšta. Poema. Tilžė: Jagomasto sp-vė"Lithuania."1915. 38 p.

Vaižgantas — vid. Tumas, Juozas Valančius, Motiejus. Pastabos pačiam sau. J. Tumas, ed. Klaipėda: Ryto b-vė. 1929. 191 p. 

® Valančius, Motiejus. Raštai. Redagavo ir žodynėlį pridėjo J. Balčikonis. Kaunas. 1931. VIII, 487 p. 

® Vargo Mokyklai. Skaitymai, 2 vols. I, 2. leidimas. Kaunas. 1919. 173; 4. leidimas. Kaunas: Švyturio b-vė. 1922. 206 p. II. 3. leidimas. Kaunas: švyturio b-vė. 1922. 332 p.

Vasiliauskas, Pr. (Meškuitis). Mano sielos atgarsiai, n.p. 1943. 249 p. 

Vasiliauskas, Pr. (Meškuitis). Tėvynės ilgesyje, n.p. 1947. 212 p.

Venclova, Antanas. Buria v polden. Dokumentalnaja povest. Moskva: Sov. pisatel. 1971. 480 p.

Venclova, Antanas. Šalys ir žmonės. Vilnius: Vaga. 1972. 355 p. 

Venclova, Antanas. Vidurdienio vėtra. Vilnius: Vaga. 1971. 671 p. 

Vidūnas (Vydūnas-Storasta), Vilius. Pasaulio gaisras. Tilsit: Rūta. 1928. 338 p. 

Vienuolis (Žukauskas), Antanas. Puodžiūnkiemis. 3. leid. Vilnius: VGLL. 1961. 503 p. 

Vienuolis (Žukauskas), Antanas. Raštai. 7 vols. I. Kaukazo legendos. Apsakymai. 387 p. II. Apsakymai ir apysakos. 301 p. III. Prieš dieną. 273 p. IV. Kryžkelės. 354 p. V. Puodžiūnkiemis. 511 p. VI. Pjesės. Apsakymai. Iš mano atsiminimų. 595 p. VII. Kelionių vaizdai. Feljetonai. Publicistika. 477 p. Vilnius: VGLL. 1953-1955.

Vilkutaitis — vid. Keturakis 

Voveraitė, Balė — vid. Orintaitė, Petronėlė

® Žemaitė (Julija Žymantienė). Apsiriko. 2-jų aktų komedija. Vilnius: J. Zavadskis. 1912. 131 p. 

Žemaitė (Julija Žymantienė). Archyvinė medžiaga, atsiminimai, straipsniai, K. Doveika, ed. Vilnius: Vaga. 1972. 550 p. 

Žemaitė (Julija Žymantienė). Autobiografija. Vilnius: VGLL. 1946.124 p.

® Žemaitė (Julija Žymantienė) Raštai, I.J. ir P. Leonų leidimas. Vilnius. 1914. 391 p. 

® Žemaitė (Julija Žymantienė). Raštai. 4 vols. Kaunas-Marijampolė:Dirvos sp-vė. 1924-1929. 363-341-333-287 p. 

Žemaitė (Julija Žymantienė). Raštai. 6 vols. Red. Komisija: K. Korsakas, A. Venclova, J. Žiugžda. Vilnius: VGLL. 1957-1958. 

Žemaitė (Julija Žymantienė). Rinktiniai raštai. Kaunas: VGLL. 1946. 552 p. 

Žilionis, Vincas. Būdviečių mokykla. Apysaka ir apsakymai. Vilnius: Vaga. 1976. 280 p. Žitkus — vid. Stonis, Vincas 

Žymantienė, Julija — vid. Žemaitė 

Žukauskas — vid. Vienuolis, Antanas.

Literary criticism

Areška, Vincas. Tragedija ir ieškojimai. Vilnius: Vaga. 1973. 413 p. 

Baltaragis, A. Numaironintas Maironis. New York. 1963. 198 p. 

® Basanavičius, Jonas. Dėliai Daidaliaus ir jojo labyrinto. Reprint from  Lietuvių Tauta. Vilnius: 1925, 21 p. With author's dedication. 

Biržiška, Mykolas. Duonelaičio gyvenimas ir raštai su kalbos paaiškinimais.  Kaunas-Vilnius: Švyturio b-vė. 1921. 1-88 p.; II-118 p. 

® Biržiška, Mykolas. Mūsų raštų istorija. 1547-1904. Kaimas: Švyturio bendrovė.-1920. 112 p. II. Kaunas. 1925. 144 p.

Biržiška, Vaclovas. Lietuvių bibliografija. IV dalis, II tomas, I sąs. Kaunas: A. Smetonos Lituanistikos Instituto Lietuvių Kalbos Skyriaus leidinys. 1939. 

Biržiška, Vaclovas. Martin Mažvydas und seine Mitarbeiter. Heidelberg: Sonderbeilage der Zeitschrift Scholar, Nr. 213. 1948. 31 p.

Buch, Tamara. Die Akzentuierung des Christian Donelaitis. Wroclaw-Warszawa-Krakow. 1961. 147 p. 

Bučys, Algimantas. Romanas ir dabartis. Lietuvių tarybinio romano raida iki 1970 m. (Žanro problemos). Vilnius: Vaga. 1973. 432 p.

Būtėnas, Jonas. Lietuvių literatūros vadovėlis, II. Kaunas: VPLL. 1958.183  p.

Būtėnas, Jonas. Literato duona. Vilnius: Vaga. 1975. 277 p. 

Būtėnas, Jonas. Žemaitės gyvenimas. Vilnius: VGLL. 1947. 77 p. 

Doveika, Kostas. Kristionas Donelaitis. Vilnius: GICL. 1963. 123 p. 

Doveika, Kostas, "ed. Kristijonas Donelaitis. Vilnius: LTSR MA, 1965. 547 p. 

Ford, Gordon B. Jr., ed. & translator. The Old Lithuanian Catechism of Martynas Mažvydas. Assen: van Gorcum & Co. 1971. 144 p. 

Ford, Gordon B. Jr., ed. Old Lithuanian Texts of the Sixteenth and Seventeenth Centuries with a Glossary. The Hague: Mouton. 1969. 43 p, 

® Gerullis, Georg, ed. Mosvid. Die aeltesten litauischen Sprachdenkmaeler bis zum ]ahre 1570, Heidelberg: Carl Winters Buchhandlung. 1923. 592 p. 

Gineitis, Leonas. Donelaitis ir jo poema, Metai". Vilnius: VGLL. 1955.31p.

Gineitis, Leonas. Klasicizmo problemos lietuvių literatūroje. Vilnius: Vaga.1972. 315 p.

Girdzijauskas, J. Lietuvių eilėdara. Vilnius: LTSR Aukštojo ir SpecialiojoVidurinio Mokslo Ministerija. 1967. 53 p. 

® Grinius, Kazys. D-ro Vinco Kudirkos raštų žodynas. Kaunas: Varpas. 1924.,29 p. 

Jablonskis, Konstantinas. Lietuvių kultūra ir jos veikėjai. Vilnius: Mintis. 1973. 423 p.

Jurevičiūtė, Irena. Grožinė literatūra, 1961-1970: katalogas: literatūra, dailė, muzika. Vilnius: Vaga. 1972. 542 p.

Kabelka, J. Donelaičio raštų leksika. Vilnius: Mintis. 1964. 278 p. 

Keblienė, S. Tarybinių tautų rašytojai lietuvių kalba, 1949-1970: bibliografija. Vilnius. 1973. 417 p. 

® Kisinas, Izidorius. Prof. Mykolo Biržiškos bibliografija, Kaunas: Spindulys. 1931. 86 p.

Korsakas, Kostas, ed. Lietuvių literatūros istorija. Vilnius: VPMLL. 1957-1963. 4 vols. I. Feodalizmo epocha, 583 p. II. Kapitalizmo epocha 1861-1917, 643 p. III, 1. Kapitalizmo epocha 1917-1940, 647 p. III, 2. Kapitalizmo epocha 1917-1940, 719 p.

® Krėvė-Mickevičius, Vincas. Rašytojo 70 metų sukaktis. Chicago. 1953. 187 p.

Kubilius, Vytautas. Polskii romaniizm i baltiiskie literatury. Vilnius: Mintis. 1973. 42 p.

Kuzmickis, Zigmantas. Lietuvių literatūros istorija. II (183 p.); III (330 p.); V (294 p.). Kaunas: Sakalo b-vė. 1932-1934. 

Lankutis, Jonas. Panorama litovskoi sovetskoi liieratury. Vilnius: Vaga. 1975. 138 p.

Lankutis, Jonas. Panorama of Soviet Lithuanian literature (transl. by V. Vladyko}. Vilnius: Vaga. 1975. 122 p. 

Lankutis, Jonas. Vincas Mykolaitis-Putinas. Kritiko-biograficheskii ocherk. Moskva: Sovetskii pisatel. 1967. 163 p. 

Lankutis, Jonas. Vinco Mykolaičio-Putino kūryba. Antras pataisytas ir papildytas leidinys. Vilnius: Vaga. 1973. 350 p.

Lebedys, Jurgis. Lituanistikos baruose. 1. Studijos ir straipsniai (413 p.); II Recenzijos, paskaitos, sumanymai (306 p.). Vilnius: Vaga. 1972.

Lebedys, Jurgis. Mikalojus Daukša. Vilnius: VGLL. 1963. 423 p. 

Lebedys, Jurgis. Simonas Stanevičius. Vilnius:VGLL. 1955. 335 p. 

Litva literaturnaja. Igor Kaschnitskii, ed. Vilnius: Vaga. 1974. 207 p. Litva literaturnaja. God 1975. Igor Kaschnitskii, ed. Vilnius: Vaga. 1976. 228 p. 

LTSR Mokslų Akademija. Lietuvių literatūros kritika. I. 1547-1917. Vilnius: Vaga. 1971. 770 p. II. 1918-1940. 1972. 887 p.

LTSR Mokslų Akademija. 1957 m. lietuvių tarybinė literatūra. J. Lankutis, ed. Vilnius: VGLL. 1958. 325 p. 

LTSR Mokslų Akademija. Senoji lietuviška knyga. V. Mykolaitis, ed. Vilnius: VEZML. 1947. 340 p. 

LTSR Mokslų Akademija. Šiuolaikinės kritikos problemos. J. Stepšys, ed. Vilnius: Vaga. 1975. 449 p. 

LTSR Mokslų Akademija. Tarybinė lietuvių literatūra ir kritika 1945-1955. Paruošė S. Stanevičienė. Vilnius. 1957. 233 p. 

LTSR Mokslų Akademija. Tarybinė lietuvių literatūra ir kritika 1961-1965. Paruošė S. Stanevičienė. Vilnius. 1967. 333 p. 

Makarov, Aleksandr. Eduardas Mieželaitis. Moskva: Sovetskii pisatel. 1966. 199 p. 

Merkelis, Aleksandras. Juozas Tumas-Vaižgantas. Chicago: Karvelis. 1966. 398 p. 

Meulen, Reinder van der. Gamtos prilyginimai lietuvių dainose ir raudose. Vilnius: Žaibo sp-vė. 1919. 106 p. 

Meulen, Reinder van der. Die Natuvergleiche in den Liedern und Totenklagen der Litauer. Leiden: A.W. Sijthoffsche Verlagsgesellschaft. 1907. 169 p.

Naujokaitis, Pranas. Lietuvių literatūra. Tuebingen: Patria. 1948. 316 p. 

Naujokaitis, Pranas. Lietuvių literatūros istorija. Brooklyn: JAV LB Kultūros Fondas. 1973-1976. I, 606 p.; II, 582 p.; III, 542 p.; IV, 579 p.

Ocherk istorii litovskoi sovetskoi literatury. Moskva. Izdatelstvo Akad. Nauk SSSR. 1955, 258 p. 

Ostrębski, Helena & Jan. Teksty Litewskie, 2 vols. Warszawa: Panstwowne Wydawnictwo Naukowe 1957-1959.1, 80 p.; II, 84 p.

Pomarenko, Lidija A. Eduardas Mieželaitis. Kiev: Dnipro. 1960. 92 p.

Pranskus, Bronius. Laikas ir literatūra. Vilnius: Vaga. 1973. 490 p. 

Probočių Anūkas. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai ir žymesnieji lietuvių kalbos mylėtojai. Tilžė: Spaudos sp-vė. 1920. 126 p. 

Rimantas, J., ed. Žemaitė gyvenime ir kūryboje. Vilnius: VGLL. 1956. 251 p.

®Senn, Alfred. "Storia della letteratura lituana", in G. Devoto, Storia delle letterature baltiche (p. 299-426). Milano: Nuova Accademia Editrice. 1957. 

®Senn, Alfred. "La letteratura lituana," in Le letterature dei paesi baltici, G. Devoto, ed. Firenze/Milano: Sansoni/Accademia. 1969. p. 427-536. 

Senosios lietuvių literatūros baruose. Vilnius: LTSR Aukštojo ir Specialiojo Vidurinio Mokslo Ministerija. 1971. 222 p. 

Šešelgis, A. Žemaitės raštų tekstologiniai klausimai. Vilnius: LTSR MA. 1968. 155 p. 

Šilbajoris, Rimvydas. Perfection of Exile: fourteen Contemporary Lithuanian  Writers. Norman: University of Oklahoma Press. 1970. 322 p. 

Skrupskelis, Ignas. Lietuviai XVIII amžiaus vokiečių literatūroje. Roma:  LKMA. 1967. Xix, 171 p. 

Sluckis, Mykolas. Nachalo vsekh nachal, Stat'i. Literaturnye portrety. Moskva: Sovetskii pisatel. 1975. 318 p. 

Sprindis, Adolfas. Lietuvių literatūrinė kritika. 1861-1905. Vilnius: VGLL. 1957. 383 p. 

Sruoga, Balys. Dainų poetikos etiudai. Kaunas: Hum. Mokslų Fakulteto Leidinys. 1927. 172 p. 

Sruoga, Balys. Lietuvių teatras Peterburge. 1892-1918. Kaunas: Hum, Mokslų Fakulteto leidinys. 1930. 141 p. 

Sruogienė, Vanda. Balys Sruoga mūsų atsiminimuose. Chicago. 1974. 549 p. 

Stoberski, Zygmunt. Historia literatury litewskiej. Zarys. Wroclaw-Warszawa. 1974. 232 p. 

Stonys, Juozas. Antanas Vienuolis. Vilnius: VGLL. 1957. 84 p.

® Tumas, Juozas (Vaižgantas). Broliai Juzumai-Juzumavičiai ir Kazimieras Skrodskis. Kaunas: Vaivos b-vė. 1924. 68 p.

® Tumas, Juozas (Vaižgantas). Lietuvių literatūra rusų raidėmis ir broliai Juškos-Juškevičiai. Kaunas. 1924. 121 p. 

® Tumas, Juozas (Vaižgantas). Lietuvių literatūros paskaitos. Antanas Baranauskas. 1835-1902. Kaunas. 1924. 117 p.

® Tumas, Juozas (Vaižgantas). Lietuvių literatūros paskaitos. Draudžiamasis laikas. ,,Apžvalgos" grupė: Jonas Maironis-Mačiulis. Kaunas: Dirva. 1924. 272 p.

® Tumas, Juozas (Vaižgantas). Lietuvių literatūros paskaitos. Draudžiamasis laikas. Kokių lietuvių davė draudžiamasis laikas. Laurynas Ivinskis. Kaunas: Valstybės Spaustuvė. 1924. 67 p.

® Vaičiulaitis, Antanas. Outline History of Lithuanian Literature. Chicago:  Lithuanian Cultural Institute. 1942. 54 p.

Vanagas, Vytautas. Antanas Strazdas. Vilnius: Vaga. 1968. 400 p. 

Vilnonytė, Valerija. Petras Cvirka: bibliografija. 1924-1970. Vilnius:Vaga. 1974. 630 p.

Zaborskaitė, Vanda. Maironis. Vilnius: Vaga. 1968. 518 p. 

Zalatorius, Albertas. Lietuvių apsakymo raida ir poetika. Vilnius: Vaga. 1971. 363 p.

Serials:

Baltic Studies, First Conference. Summary of Proceedings. Tacoma, Wash. 1969. 128 p. 

Baltic Studies, Second Conference. Summary of Proceedings. Norman, Okla. 1971. 232 p. 

Baltic Studies, Fourth Conference. Summaries of Papers. Chicago.  1974. 

LKMA Metraštis. I. Roma, 1965. 373 p. II. 1966. 370 p. III. 1967. 410 p. IV. 1968. 624 p. V. 1970. 623 p.

LKMA Suvažiavimo darbai. Roma. VI. 1969. 496 p. VIII. 1974. 595 p. 

Literatūra. Vilniaus Universiteto mokslo darbai. 8 vols. 1958-1966. (I-VII; IX). 

Literatūra. 1954. Lietuvių literatūros, meno ir mokslo metraštis. Antroji knyga. Red. Martynas Gudelis. Chicagos Liet. Lit-os dr- ja. 362 p.

Literatūra ir kalba. LTSR MA. Vilnius, (vols. I, II, III, VI, XI, XII). 

Literatūros ir meno metraštis 1959. Vilnius: VGLL. 1959. 464 p. 

Lituanistikos darbai. Chicago: Lituanistikos Institutas. 1.1966. 225 p. II. 1969. 186 p. III. Brooklyn, N.Y. 1973. 307 p.

Lituanistikos Instituto 1971 m. suvažiavimo darbai. Chicago: Lit. Inst. 1971. 

Tauta ir žodis. V. Krėvė-Mickevičius, ed. Kaunas: Valstybės Spaustuvė. I, 1923. II, 1924. III, 1925. IV, 1926. V, 1928.

Folklore

Ambrazevičius, Juozas, vid. Brazaitis, J.

Balys, Jonas, ed. Istoriniai padavimai. Chicago: Lietuvių Katalikų Spaudos dr-ja. 1949. 103 p. 

Balys Jonas, ed. Lietuvių liaudies sakmės. Kaunas: A.S.L.I. L.T.A. 1940. XXVI, 448 p.

Balys, Jonas, ed. Lietuvių mitologiškos sakmės. London: Nida. 1956. 191 p. 

Balys, Jonas, ed. Lietuvių Tautosakos Lobynas I-II. Dvasios ir žmonės. Liaudies sakmės. Bloomington, Ind. 1951. 94 p.

Balys, Jonas, ed. Lietuvių tautosakos skaitymai I. Tuebingen: Patria. 1948. 

®Basanavičius, Jonas. Iš gyveninio lietuviškų vėlių bei velnių. Chicago: Lietuva. 1903. 387 p. 

®Basanavičius, Jonas. Lietuviškos pasakos įvairios. I-II. IV leidinys. Kaunas: Švyturys. 1928: 280 p., 335 p. 

Biržiška, Mykolas. Dainų istorijos vadovėlis. 3-čias leidimas. Kaunas. 1925. 109 p.

Brazaitis, Juozas. Lietuvių tautosaka. 73 p. typescript. 

Čiurlionytė, Jadvyga, ed. Lietuvių liaudies dainos. Rinktinė. Vilnius: VGLL. 1955. 610 p. 

Dabrila, J., ed. Vai, lėkite, dainos. Lawrence, Mass.: Bailey Litograph & Printing Co. n.d. 220 p. 

®Giedraitis-Giedrius, Antanas. Tautos pasakos. Illustrations by K, Šimonis, vol. I, fasc. 1. Jurbarkas. 1928. 76 p. 2nd ed. Kaunas: Spaudos Fondas. 1930. 176 p. (Bound together in one volume). 

Grigas, Kazys & Jonynas, Ambraziejus, eds. Patarlės ir priežodžiai. Vilnius: VGLL. 1958. 477 p. 

J-nė, B. Gražiausios ir mėgiamiausios sodiečių dainos. Kaunas: Vairo b-vės knygynas. 1927. 168 p.

Juška (Juškeviče) Antanas. Lietuviškos dainos užrašytos apigardoje Pušalačių ir Velunos iš žodžių lietuvių dajnininkų ir dajnininkių. 3 vols. Vilnius: VGLL. 1954 

Juška, A. Lietuviškos svotbinės dainos. I-II. Vilnius: VGLL. 1955. 872-751 p. 

Kalvaitis, Vilius, ed. Prūsijos lietuvių dainos. Tilžė: E.Jagomastas, 1905.  408 p. 

Katzenelenbogen, Uriah, ed. The daina. An Anthology of Lithuanian and Latvian Folk Songs. Chicago: Lithuanian News Publishing Co. 1935, XII. 165 p. (The library has also a copy in Hebrew). 

Kraszewski, JJ. Dajny. Piesni litewskie. Mykolas Biržiška, ed. Vilnius: Wydawnictwo "Glosu Litwy". 1919. 49 p. 

Krėvė-Mickevičius, Vincas, ed. Mūsų tautosaka, 7 vols. Kaunas: Humanitarinio Fakulteto Tautosakos Komisijos leidinys. 1930-1933. 

Lebedys, Jurgis, ed. Smulkioji lietuvių tautosaka XVll-XVllIa.; priežodžiai, patarlės, mįslės. Vilnius: VGLL. 1956. 631 p. 

Liobytė, A., ed. Gulbė, karaliaus pati. Lietuvių liaudies pasakos. Iliustracijos  A. Makūnaitės. Vilnius: VGLL. 1963. 287 p. 

LTSR Mokslų Akademija. Lietuvių liaudies dainų katalogas. Darbo dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Vanda Misevičienė, ed. Vilnius: Vaga. 1972. 337 p. 

LTSR Mokslų Akademija. Lietuvių tautosaka. I-IV. Vilnius: VPMLL. 1962-1967. I. Dainos. II. Dainos, raudos. III. Pasakos, IV. Pasakos, sakmės, pasakojimai, operacijos. 

LTSR Mokslų Akademija. Lietuvių tautosaka užrašyta 1946-1956, K. Korsakas, ed. Vilnius: VGLL. 1957. 535 p. 

LTSR Mokslų Akademija. Lietuvių tautosakos apybraiža. K. Korsakas, ed. Vilnius: VPMLL. 1963. 474 p. 

LTSR Mokslų Akademija. Lietuvių tautosakos rinkime. Vilnius: VGLL. 1954.559 p. 

LTSR Mokslų Akademija. Pasakos, sakmės, oracijos. Surinko Mečislovas Davainis-Silvestraitis. Vilnius: Vaga. 1973. 455 p. 

LTSR BIBLIOGRAFIJA. Knygos lietuvių kalba, I, 1547-1861. Vilnius: Mintis. 1969. 728 p.

LTSR MA leidinių bibliografija 1965. Vilnius. 1967. 240 p. 

LTSR žurnalų ir laikraščių straipsniai 1947. Vilnius: VPMLL. 1955. 254 p. 

Nieminnen, Eino Kalervo. Litauische Volkslieder aus dem handschriftlichen Nachlass Prof. J.J. Mikkolas. Helsinki. 1949. 59 p.

Paterson, Adrian, tr. Old Lithuanian Songs. Kaunas: Pribačis, n.d. 95 p. 

Rėza, Liudvikas. Lietuvių liaudies dainos. Paruošė L Jurginis ir B. Kmitas.  I. Vilnius: VGLL. 1958. 415 p. 

Scheu, Hugo, ed. Pasakos apie paukščius. Žemaitische Tierfabeln. Text, Woerterverzeichnis u. Uebersetzung, hrsg. v. H. Scheu u. A. Kurschat. Heidelberg: Carl Winters Verlag. 1913. 335 p. 

® Širvydas, Konstantinas. Punktay sakimu. Franz Specht, ed. Goettingen;  Vandenhoeck & Ruprecht. 1929. facsim. 259 p. 

Slaviūnas, Zigmas, ed. Sutartinės. Vilnius: VGLL. 1958-1959. 3 vols. 789 p., 755 p., 773 p. 

Slančiauskas, Matas. Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai. Vilnius: Vaga. 1975. 397 p. 

Stanevičius, Simonas. Dainos Žemaičių. A facsimile of the 1829 edition together with a modern version of the text, commentary and notes. Vilnius: VGLL. 1954. 220 p. 

Tetzner, Franz Oskar, ed. Dainos. Litauische Volksgesaenge mit Einleitung, Abbildungen und Melodien. Leipzig: P. Rečiam. (1897). 112 p.

Tijūnaitis, S., ed. Mįslės. Vilnius: VGLL. 1958. 107 p. 

Žekevičius, Jonas, ed. Karžygiai. Poringės ir pasakos. Augsburg; Sudavija. 1947. 148 p.

Zobarskas, Steponas, ed. Lithuanian Folk Tales. Brooklyn. 1959. 240 p. 

Zobarskas, Steponas, ed. Lithuanian folk Tales. 1st ed. Brooklyn: Gerald J. Rickard. 1958.